jueves, 17 de noviembre de 2011

La cirurgía maxilofacial soluciona l’apnea de la son amb dispositius d’avanç mandibular.

Entre el 6 i el 10% de la població espanyola patix aquesta enfermetat. Els dispositius d’avanç mandibulars conseguixen curar a la majoria de pacients amb síndrome d’apnees i hipoapnees de la son que no es recuperen amb les caretes facials. Es per aixo que en alguns casos es necesaria la intervenció de la cirurgía maxilofacial.
Aquests dispositius s’introduixen i produixen el avanç de la mandibula i la llengua, augmentant el volum de la via aerea. La enfermetat provoca la obstrucció de la via aerea superior durant el descans.
La incidencia d’aquesta patología es major en els homens que en les dones. També la obesitat augmenta el nombre de parades respiratories amb major freqüencia. Aixi que la dieta influira sobre aquesta patología.
La patología genera canvis de comportament, hiperactivitat i somnolencia diurna principalment.
Per aixo quant mes promte es duga a terme una intervenció menor seran els rics de patir qualsevol d’aquests canvis en la persona.

Noticia original :

Noticies relacionades:

-Mes informació sobre aquesta enfermetat.


Videos:

No hay comentarios:

Publicar un comentario