miércoles, 2 de noviembre de 2011

Noves evidències de tectònica de plaques a Marte.


Els investigadors ja van encontrar a l’any 1999 algunes evidències que pareixíen apuntar a la tectónica de plaques al Planeta Roig. Ara, un nou estudi del camp magnètic abarca tota la superfície del planeta i esta basat de les dades recollides en 4 anys a una órbita fija.

 Les dades recollides mostren que, la superfície esta divida en bandes, a partir de les quals s’han format falles, propies de la tectònica de plaques. Degut a que el camp magnètic terrestre s’invertix a cada pocs millons d’anys, existeis un bon número de bandes que no soles ens postren el cambi de polaritat magnètica, sinó que també son proba de la dinámica interna terrestre i el moviment de les plaques. L’observació d’aquest mateix tret magnètic en Marte, implica que degué de existir una dorsal similar, per tant, una tectónica que plaques.

 Aunque els análisis magnètics no son exhaustius, ens permet mostrat un Marte més dinamic i més consistent amb els accidents superficials. Els resultats d’aquest treball es publicaran en una edición del Proceedings of the National Academy ofScience Noticies relacionades:


Video:

No hay comentarios:

Publicar un comentario