miércoles, 13 de junio de 2012

Obesitat i evolució


La mida i el pes són les adaptacions que fa el nostre organisme respecte al entorn en el que es troba i tot això es controlat per els gens.
Han fet un estudi que s’ha centrat en detectar gens que tinguin alguna cosa que veure amb el pes corporal.
Per fer tot açò van agafar genomes de ratolins i van descobrir que varies regions  genòmiques havien experimentat canvis als gens. També van descobrir altres gens que tenien que veure amb el pes.
Van veure com 67 regions de genomes canviaven al  canviar de pes. Al final els diferents llinatges es van tornar molt pareguts per la gran pressió del a selecció artificial, i així van aconseguir que els animals amb més per i sense parentesc foren més pareguts entre ells que entre els que si tenien un parentesc però amb un pes normal. Per lo tant les regions genòmiques participen en la regulació del pes.

Noticies relacionades:

No hay comentarios:

Publicar un comentario